Konsulta sa pang-araw-araw na buhay

更新日:2020年09月29日

May problema ka ba sa iyong pang-araw-araw na buhay?

Maaari kang kumunsulta sa Tagalog

タガログ語(ご)で相談(そうだん)できます。

 

Halimbawa 例(たと)えば

Paano paghiwalayin ang basura ゴミの分(わ)け方(かた)について

Tungkol sa pag-aalaga ng bata 子育(こそだ)てについて

Tungkol sa trabaho 仕事(しごと)のことについて

Tungkol sa pamamaraan sa city hall 市役所(しやくしょ)のことについて 

Tungkol sa inuupahang bahay... お家(うち)のことについて

 

Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin mula sa sumusunod na URL

下(した)のURLから質問(しつもん)してください。